Sztuka pisania prac - podstawowe zasady znaleźć można w specjalnych poradnikach

Niemal każde studia kończą się pisaniem pracy dyplomowej i jej obroną. Jedynie studenci kierunki lekarskiego, lekarsko-dentystycznego oraz weterynarii nie przygotowują dzieła, w którym rozpatrują problem badawczy w sposób naukowy.

Pisane prac jest sztuką wymagającą wiedzy, zorientowania w danej dziedzinie oraz umiejętności czysto pisarskich. Trzeba poprawnie formułować zdania, mieć jasny tok rozumowania, pisać raczej prostymi zdaniami, niezbyt rozbudowanymi, ponieważ w nich łatwo zgubić główny wątek i pomylić się zaimkami, podmiotami.

Sztuka pisania prac - podstawowe zasady przekazuje studentom promotor na pierwszych zajęciach z seminarium. To on próbuje ukierunkować uczniów na określony tok rozumowania, rozważań nad danym problemem. Rola promotora nie sprowadza się jedynie do sprawdzania kolejnych rozdziałów. Musi on zainspirować studentów, podsunąć pomysł na temat pracy dyplomowej, podpowiedzieć, wskazać drogi poszukiwania materiałów, wiedzy przydatnej w tworzeniu dzieła naukowego.

Na seminarium studenci biorą czynny udział w zajęciach. Samodzielnie opracowują zagadnienia, problemy i przedstawiają je grupie w różny sposób. Dzięki takiej formie zajęć studenci nie tylko zdobywają nową wiedzę, ale również utrwalają już posiadaną. Seminarium ma rozwinąć znajomość tematu oraz nauczyć studentów argumentowania, dokumentowania swojego stanowiska, posługiwania się faktami w dyskusjach, sporach naukowych.